Καταστατικό Σωματείου

Επισυνάπτεται το Καταστατικό του Σωματείου Ελλήνων Ρεφλεξολόγων:

Καταστατικό Σ.Ε.Ρ.

Κώδικας Δεοντολογίας

Εγκύκλιος

Το Σωματείο Ελλήνων Ρεφλεξολόγων, για να καλύψει τη κρατική έλλειψη νόμων και κανονισμών έχει θέσει αρχές, κανονισμούς και κατευθυντήριες γραμμές για τη προστασία της Ρεφλεξολογίας, των Ρεφλεξολόγων αλλά και των πολιτών που επιθυμούν να δεχθούν τις υπηρεσίες του ρεφλεξολόγου.
Οι κανονισμοί αυτοί, ακολουθούν τις αρχές Συλλόγων Ευρωπαϊκών χωρών και ισχύουν για την επαγγελματική εκπαίδευση.

Αναφέρουν τις προϋποθέσεις για την αναγνώριση των κέντρων εκπαίδευσης  από το Σ.Ε.Ρ., με την Αναλυτική Κατάσταση Προγράμματος Εκπαίδευσης, τη
Διάρκεια σπουδών, τα υποχρεωτικά Βασικά Μαθήματα, την διάρκεια ωρών των μαθημάτων, τον τρόπο εισαγωγής των Σπουδαστών κ.λ.π.

Εκπαίδευση που δεν ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις της εγκυκλίου δεν θεωρείται επαγγελματική για το σωματείο μας και μπορεί να γίνεται μόνο με τη διευκρίνιση «ερασιτεχνική - για προσωπική χρήση» .
Εκπαίδευση με αλληλογραφία και σεμιναριακή δεν αναγνωρίζεται

 

 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΩΝ

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Σωματείο Ελλήνων Ρεφλεξολόγων, για να αναβαθμίσει τη Ρεφλεξολογία και για να καλύψει τη κρατική έλλειψη νόμων και κανονισμών για τη προστασία της Ρεφλεξολογίας, των Ρεφλεξολόγων καθώς και του πολίτη που επιθυμεί να δεχθεί τις υπηρεσίες του ρεφλεξολόγου, έχει θέσει αρχές, κανονισμούς και κατευθυντήριες γραμμές για κάθε ενδιαφερόμενο σχετικά με την Ρεφλεξολογία.

Οι κανονισμοί αυτοί, που ακολουθούν τις αρχές Συλλόγου Ευρωπαϊκών χωρών, θα βοηθήσουν αργότερα τον αρμόδιο φορέα του κράτους, να θέσει τους δικούς του κανονισμούς και νόμους.

 

 

Κέντρα εκπαίδευσης αναγνωρισμένα από το Σ.Ε.Ρ.

 

Το Σωματείο Ελλήνων Ρεφλεξολόγων θα αναγνωρίζει τα κέντρα τα οποία τηρούν τις αρχές εκπαίδευσης του Σ.Ε.Ρ. Τα αναγνωρισμένα από το Σ.Ε.Ρ. κέντρα εκπαίδευσης θα ελέγχονται και θα προωθούνται από το Σ.Ε.Ρ. και θα έχουν το δικαίωμα να αναγράφουν το διακριτικό «αναγνωρισμένο από το Σ.Ε.Ρ.». Τα αναγνωρισμένα από το Σ.Ε.Ρ. κέντρα εκπαίδευσης θα πρέπει να τηρούν τις εξής προϋποθέσεις:

 

1. Να έχουν 2 χρόνια δράσης, πριν την αναγνώριση.

2.Να ακολουθούν τις αρχές, κανονισμούς, κώδικες άσκησης και δεοντολογίας του Σ.Ε.Ρ.

3.Διάρκεια εκπαίδευσης 2 ακαδημαϊκά έτη, ελάχιστο σύνολο εκπαιδευτικών ωρών 460, μη επιτηρούμενη πρακτική - ελάχιστες ώρες 60, (υπάρχει αναλυτική κατάσταση παρακάτω).

4.Αναλογία εκπαιδευτών ανά μαθητές:

Ένας εκπαιδευτής ανά 14 σπουδαστές το ανώτερο.

Πάνω από 14 σπουδαστές ο εκπαιδευτής θα έχει βοηθό.

Πάνω από 20 σπουδαστές θα πρέπει να δημιουργηθεί δεύτερο τμήμα.

5.Προϋποθέσεις για τους εκπαιδευτές:

            Εκπαίδευση σε αναγνωρισμένα από Σ.Ε.Ρ. κέντρα.

            Τέσσερα (04) χρόνια προηγούμενης αποδεδειγμένης επαγγελματικής εμπειρίας στην ρεφλεξολογία.

Για τον βοηθό εκπαιδευτή δυο (02) χρόνια προηγούμενης αποδεδειγμένης επαγγελματικής εμπειρίας στην ρεφλεξολογία..

6.Να βρίσκετε το κέντρο σε επαφή με το Σ.Ε.Ρ., στις συνεδριάσεις που θα πραγματοποιούνται.

7.Να ενημερώνουν τους νέους σπουδαστές για την ύπαρξη του Σ.Ε.Ρ. (έντυπα Σ.Ε.Ρ.). καθώς επίσης να δέχονται τους εκπροσώπους του Σωματείου κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης για την ανάλογη ενημέρωση, θεμάτωνπου αφορούν το σωματείο.

 

 

Εισαγωγή Σπουδαστών

 

Για την εισαγωγή σπουδαστών στα κέντρα εκπαίδευσης απαιτούνται:

 Μικρότερη ηλικία : 18 ετών. Απόφοιτοι εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου.

Η εισαγωγή των υποψηφίων θα γίνεται με επιλογή βάση αποδεικτικών /Πτυχίων και μετά από συνέντευξη από τον υπεύθυνο συνέντευξης της ρεφλεξολογίας.

Οι απόφοιτοι παραϊατρικών σπουδών μπορούν να απαλλάσσονται από την παρακολούθηση των ιατρικών μαθημάτων αφού καλύπτουν τις ώρες και τα μαθήματα βάσει της εγκυκλίου, σε άλλη περίπτωση θα πρέπει να καλύψουν τις μέρες και τα αντίστοιχα μαθήματα.

 

 

 

Αποδεικτικά / Πιστοποιητικά

 

Αποδεικτικό σπουδών λαμβάνει ο κάθε μαθητής ο οποίος :

•          Έχει παρακολουθήσει ανελλιπώς τα μαθήματα θεωρίας, πρακτικής και έχει παραδώσει την εργασία «60 συνεδρίες σε 6 άτομα».

•          Να έχει περάσει επιτυχώς τα διαγωνίσματα που προσδιορίζει το κέντρο.

•          Να μην έχει ξεπεράσει το όριο των απουσιών όπου το κάθε κέντρο οφείλει να καθορίσει στον Σ.Ε.Ρ.     

•          Τα αποδεικτικά που θα δέχεται το Σ.Ε.Ρ. για την εγγραφή του μέλους στο σύλλογο θα πρέπει ναείναι φωτοτυπία του πρωτοτύπου (επικυρωμένη από τη σχολή με σφραγίδα και υπογραφή).

•          Να είναι στην Ελληνική γλώσσα (επίσημη μετάφραση).

•          Τα πιστοποιητικά να αναφέρουν μεταξύ των άλλων τα εξής:

«ο/η συγκεκριμένος σπουδαστής/ρια έχει παρακολουθήσει και ολοκληρώσει επιτυχώς την εκπαίδευση του κατά τα έτη……………….»

 

 

Αναλυτική Κατάσταση Προγράμματος Εκπαίδευσης

 

Διάρκεια

1.                Διάρκεια σπουδών: 2 Ακαδημαϊκά έτη (οι σπουδές θα διαρκούν το ελάχιστο 2 οκτάμηνα).

2.       Ελάχιστες εκπαιδευτικές ώρες : 460 .

Υποχρεωτική, μη επιτηρούμενη πρακτική : 60 αποδεδειγμένες συνεδρίες σε 6 άτομα - το ελάχιστο 60 ώρες.

 

Υποχρεωτικά Βασικά Μαθήματα

1.               Ρεφλεξολογία - θεωρία και επιτηρούμενη πρακτική - ελάχιστες ώρες: 200

2.               Παθολογία – Ανατομία – Φυσιολογία - ελάχιστες ώρες : 120.

3.       Ζώνες , Ζωνοθεραπεία και προηγμένες τεχνικές Ρεφλεξολογίας, μεσημβρινοί - ελάχιστες ώρες: 30.

4.       Βασικές αρχές  Ψυχολογίας , Συμβουλευτικής - ελάχιστες ώρες: 50.

5.                Αρχές υγιεινής, Πρώτες βοήθειες -  ελάχιστες ώρες : 20.

6.                Νομοθεσία , Δεοντολογία (καταστατικό Σ.Ε.Ρ.) -  ελάχιστες ώρες : 10.

7.       Μεθοδολογία έρευνας - ελάχιστες ώρες : 10.

8.                Βασικές αρχές διατροφής - ελάχιστες ώρες: 20.

 

Εκπαίδευση με λιγότερες ώρες δεν θεωρείτε επαγγελματική και μπορεί να γίνεται με τη διευκρίνιση «ερασιτεχνική - για προσωπική χρήση» .

Εκπαίδευση με αλληλογραφία δεν αναγνωρίζεται.

Τα παραπάνω ισχύουν για την επαγγελματική εκπαίδευση μέχρι την έκδοση της καινούριας εγκυκλίου.

 

 

 

 

Για πληροφορίες διευκρινήσεις μπορείτε να απευθυνθείτε :

Σωματείο Ελλήνων Ρεφλεξολόγων

 

Αθήνα 13 Φεβρουαρίου 2013

 

Σπαθάρη 2, Πολύγωνο

τ.κ. 114 76 Αθήνα

Τηλ. 210-6424818  Fax: 210-6451532

Κώδικας Δεοντολογίας

Ο Σύλλογος Ελλήνων Ρεφλεξολόγων, για τη σωστή διατήρηση των Βασικών Αρχών του, υπενθυμίζει στα μέλη του και προτείνει τη σωστή χρησιμοποίηση των εξής όρων και λέξεων.

Περισσότερα...